Lucchese 1951-1952

Total 39
Kai Frandsen 11
Mario Tontodonati 7
Giuseppe Nuoto 6
Carlo Lucchesi 5
Luigi Parodi 3
Fedele Greco 2
Mihail Kincses 1
Tommaso Maestrelli 1
Leandro Remondini 1
Carlo Scarpato 1
Sauro Taiti 1