Russian Premier League Top Scorers - Chernomorets Novorossiysk

1 Albert Doguzov 33 1995 1999   11 Oleg Teryokhin 7 2003 2003
2 Lev Berezner 23 1996 1999   12 Konstantin Kamnev 7 1998 1999
3 Alexander Prizetko 16 2000 2003   13 Ansar Ayupov 6 2003 2003
4 Sergey Burdin 16 1995 2000   14 Konstantin Gordiyuk 6 1996 2003
5 Vyacheslav Gerashchenko 15 1996 1999   15 Sergey Snytko 6 2000 2001
6 Lev Mayorov 13 1995 2001   16 Vladimir Kuzmichyov 5 2000 2000
7 Denis Popov 11 1998 2000   17 Badri Spanderashvili 5 1997 1999
8 Konstantin Kovalenko 5 2000 2000   18 Valery Masalitin 5 1996 1996
9 Eduard Dyomin 8 1997 1999   19 Vyacheslav Kamoltsev 4 2003 2003
10 Khazret Dyshekov 8 1995 1995   20 Eric Ecunga 4 1998 1999