Russian Premier League Top Scorers - Dynamo Stavropol

1 Valery Korneyev 14 1993 1994   11 Sergey Grunichev 4 1993 1994
2 Fyodor Gagloyev 11 1992 1994   12 Victor Bulatov 3 1994 1994
3 Seiran Osipov 10 1992 1993   13 Sergey Shestakov 3 1993 1994
4 Vadim Sokolov 7 1992 1994   14 Erast Osipyan 3 1992 1992
5 Alexander Maslov 7 1992 1992   15 Sergey Maslov 2 1994 1994
6 Vladislav Matvienko 6 1992 1994   16 Vladimir Benedsky 1 1994 1994
7 Alexander Gorbachov 5 1992 1994   17 Alexander Bondar 1 1994 1994
8 Andrey Kopylov 5 1993 1993   18 Albert Borzenkov 1 1994 1994
9 Vladimir Sushiy 5 1992 1992   19 Marat Minibayev 1 1992 1992
10 Oleg Rydny 4 1994 1994   20 Hennadiy Skripnik 1 1992 1992