Russian Premier League Top Scorers - Khimki

1 Alexander Antipenko 15 2007 2009   11 Miodrag Jovanovic 3 2008 2009
2 Eldar Nizamutdinov 10 2008 2009   12 Alexander Yevstafyev3 2007 2007
3 Dragan Blatnjak 7 2007 2009   13 Ivan Cvetkovic 2 2009 2009
4 Roman Shirokov 7 2007 2007   14 Drgan Mrda 2 2007 2007
5 Nastja Ceh 6 2007 2008   15 Oleg Kozhanov 1 2009 2009
6 Sergey Pilipchuk 4 2008 2009   16 Ilya Maksimov 1 2009 2009
7 Vule Trivunovic 4 2007 2008   17 Andrey Streltsov 1 2009 2009
8 Anton Arkhipov 4 2007 2007   18 Maksim Zinovyev 1 2009 2009
9 Andrey Tikhonov 4 2007 2007   19 Martin Jakubko 1 2008 2008
10 Yuri Kirilov 3 2009 2009   20 Artem Radzkou 1 2008 2008