Russian Premier League Top Scorers - Lada Togliatti

1 Mikhail Nikitin 8 1994 1996     Yevgeny Zaytsev 1 1996 1996
2 Charyar Mukhadov 4 1996 1996   12 Yuri Bavykin 1 1994 1994
3 Yuri Sobol 4 1994 1994     Yevgeny Drahunov 1 1994 1994
  Ravel Valiyev 4 1994 1994     Dmitry Gradilenko 1 1994 1994
5 Maksim Buznikin 3 1996 1996   15 Almir Kayumov 1 1994 1994
6 Aleksey Bakharev 3 1994 1996     Konstantin Pavlyuchenko 1 1994 1994
7 Maksim Demenko 2 1996 1996     Sergey Shestakov 1 1994 1994
  Vaso Sepashvili 2 1996 1996     Oleg Solovyov 1 1994 1994
9 Yevgeny Malakhov 1 1996 1996            
  Aleksey Vereschak 1 1996 1996