Russian Premier League Top Scorers - Orenburg

1 Vladimir Sychevoy 15 2022 2022   11 Artyom Kulishev 4 2018 2019
2 Georgiy Despotovic 12 2018 2019   12 Adessoye Oyewole 4 2016 2018
3 Dmitry Vorobyov 8 2022 2022   13 Denis Popovic 4 2016 2018
4 Aleksey Sutormin 8 2018 2018   14 Pavel Nekhaychik 4 2016 2016
5 Joel Fameyeh 7 2019 2019   15 Alexander Ektov 3 2022 2022
6 Jimmy Marin 6 2022 2022   16 Andrei Kozlov 3 2018 2018
7 Ricardo Alves 6 2018 2019     Sergei Terekhov 3 2018 2018
8 Blagoy Georgiev 6 2016 2016   18 Sergey Breev 3 2016 2018
9 Timur Ayupov 4 2022 2022   19 Ivan Basic 2 2022 2022
  Braian Mansilla 4 2022 2022     Gabriel Florentin 2 2022 2022