Russian Premier League Top Scorers - Ural

1 Yuri Matveyev 42 1992 1995   11 Radik Yamlikhanov 10 1992 1996
2 Igor Khankeyev 32 1992 1996   12 Vladimir Bluzhin 10 1992 1995
3 Albert Andreyev 23 1992 1994   13 Alexander Sapeta 9 1992 2015
4 Spartak Gogniev 19 2013 2015   14 Igor Bakhtin 9 1994 1996
5 Sergey Perednya 16 1993 1996   15 Fyodor Smolov 8 2014 2014
6 Gerson Acevedo 14 2013 2015   16 Vladimir Fedotov 6 1996 1996
7 Oleg Kokarev 14 1994 1996   17 Pablo Fontanello 5 2014 2015
8 Miroslav Romashchenko 12 1994 1996   18 Dmitry Nezhelev 5 1992 1993
9 Edgar Manuchyran 11 2013 2015   19 Valery Shushlyakov 5 1992 1992
10 Alexander Erokhin 10 2014 2015   20 Vladimir Khozin 4 2013 2014