Yenisey 2018-2019

Total 11
Mikhauil Kostyukov 3
Valer Kichin 2
Rade Dugalic 1
Mikhail Komkov 1
Pavel Komalov 1
Artur Sarkisov 1
Dmitri Yavchenko 1
Petar Zanev 1