Real Madrid 1935-1936

Total 62
Sa–udo Garcia 20
Luis Regueiro 11
Kellemann 10
Emilin Alonso 9
Simon Lecue 9
Diz 2
Lopez Herranz 1