Valencia 1941-1942

Total 85
Mundo 27
Gorostiza 20
Asensi Albentosa 15
Epi 11
Amadeo 8
Igoa 2
Lele 1
Mena 1