Valencia 1942-1943

Total 58
Mundo 23
Epi 11
Amadeo 8
Igoa 5
Asensi Albentosa 4
Mena 3
Gorostiza 2
Iturraspe 1
Lecue 1