Ukrainian Premier League Top Scorers - Chernomorets Odessa

1 Tymerlan Huseynov 66 1993 1999   11 Vitaly Parakhnevych 14 1992 1994
2 Alexander Kosyrin 52 2002 2008   12 Andrey Gashkin 13 1994 1995
3 Sergey Husyev 24 1992 1992   13 Alexander Zotov 12 1994 1997
4 Kostyantyn Balabanov 18 2002 2004   14 Igor Zhabchenko 12 1993 1994
5 Anatoly Didenko 16 2008 2014   15 Aleksey Khoblenko 11 2015 2017
6 Vladimir Korytko 16 2006 2008   16 Leo Matos 10 2011 2012
7 Valentin Poltavets 15 2004 2007   17 Dmitry Parfenov 10 1993 1996
8 Gennady Shchekotylyn 15 1996 1997   18 Kostyantyn Kulyk 10 1992 1994
9 Andrey Krylyk 14 2002 2006   19 Ivan Hetsko 10 1992 1992
10 Yuri Miterev 14 2002 2005   20 Aleksey Antonov 9 2013 2013