Ukrainian Premier League Top Scorers - Chernomorets Odessa

1 Tymerlan Huseynov 66 1993 1999   11 Andrey Gashkin 13 1994 1995
2 Alexander Kosyrin 52 2002 2008   12 Alexander Zotov 12 1994 1997
3 Kostyantyn Balabanov 18 2002 2004   13 Igor Zhabchenko 12 1993 1994
4 Sergey Husyev 17 1992 1992   14 Aleksey Khoblenko 11 2015 2017
5 Vladimir Korytko 16 2006 2008   15 Anatoly Didenko 11 2008 2014
6 Valentin Poltavets 15 2004 2007   16 Leo Matos 10 2011 2012
7 Gennady Shchekotylyn 15 1996 1997   17 Dmitry Parfenov 10 1993 1996
8 Andrey Krylyk 14 2002 2006   18 Kostyantyn Kulyk 10 1992 1994
9 Yuri Miterev 14 2002 2005   19 Aleksey Antonov 9 2013 2013
10 Vitaly Parakhnevych 14 1992 1994   20 Elis Bakaj 9 2011 2013