Ukrainian Premier League Top Scorers - Kremin Kremenchuk

1 Andrey Fedkov 35 1992 1996   11 Anzor Kavteladze 3 1995 1995
2 Ivan Korponay 28 1994 1995   12 Oleg Kazmirchuk 3 1994 1995
3 Adalbert Korponay 14 1992 1996   13 Victor Danylyshyn 3 1992 1992
4 Alexander Yankovsyi 12 1992 1996   14 Sergey Laktionov 3 1992 1992
5 Oleg Matveev 12 1995 1995   15 Andrey Chernov 2 1995 1996
6 Sergey Lukash 11 1992 1995     Andrey Krylyk 2 1995 1996
7 Vladimir Konovalchuk 9 1993 1996     Vladislav Novikov 2 1995 1996
8 Igor Zhabchenko 8 1992 1992   18 Tolyat Sheyhametov 2 1994 1995
9 Oleg Ratiy 7 1993 1996   19 Sergey Sherabokov 2 1993 1993
10 Sergey Atelkin 5 1995 1995   20 Yevgeny Kryachik 2 1992 1992