Ukrainian Premier League Top Scorers - Mykolaiv

1 Ruslan Zabranskiy 13 1994 1995   11 Anton Shokh 3 1994 1994
2 Sergey Buhay 8 1994 1995   12 Valery Vysokos 3 1992 1992
3 Andrey Androsov 8 1994 1995   13 Sergey Dranov 2 1998 1998
4 Sergey Puchkov 5 1994 1995     Oleg Lukash 2 1998 1998
5 Sergey Onopko 4 1998 1998     Vyacheslav Nuzhniy 2 1998 1998
6 Vadim Sorokin 4 1994 1998     Vyacheslav Zhenilenko 2 1998 1998
7 Andrey Huzenko 4 1995 1995   17 Ovik Galstyan 2 1995 1995
8 Sergey Mayboroda 4 1995 1995     Alexander Guralskiy 2 1995 1995
  Vladimir Ponomarenko 4 1994 1995     Aleksey Shapovalov 2 1995 1995
10 Yuri Goryachev 4 1992 1992   20 Yuri Kulish 2 1994 1994