Ukrainian Premier League Top Scorers - Mynai

1 Anatoly Nuriev 10 2020 2020     Oleg Gorin 2 2021 2021
2 Oleg Vyshnevskyi 7 2021 2022   12 Vasily Pynyashko 2 2020 2020
3 Igor Tverdokhlib 5 2022 2022   13 Daniel Goleb 1 2022 2022
4 Anton Shinder 3 2020 2020     Eldar Kuliev 1 2022 2022
5 Yuri Kravchuk 2 2022 2022     Ruslan Palamar 1 2022 2022
  Vadim Vitenchuk 2 2022 2022     Sergey Petko 1 2022 2022
  Nazariy Vorobchak 2 2022 2022     Ivan Trubocjkin 1 2022 2022
8 Aleksey Khakhlyov 2 2020 2022   18 Dmitry Bilonog 1 2021 2021
9 Rustam Ahmedzadeh 2 2021 2021     Daniel Knysh 1 2021 2021
  Anton Baidal 2 2021 2021     Yevgeny Seleznyov 1 2021 2021