Ukrainian Premier League Top Scorers - Obolon Kiev

1 Vyecheslav Tereshchenko 21 2002 2004     Sergey Kucherenko 4 2010 2010
2 Igor Prodan 12 2002 2004   12 Andrey Konyushenko 4 2004 2009
3 Alexander Mandzyuk 11 2010 2011   13 Lev Serheyev 4 2003 2003
4 Oleg Mazurenko 10 2002 2003   14 Vitaly Kobzar 4 2002 2003
5 Vitaly Mishchenko 6 2003 2003   15 Igor Plastun 3 2010 2011
6 Gregory Baranets 5 2010 2011   16 Ivan Kotenko 3 2009 2011
7 Valery Kutsenko 5 2009 2009   17 Vadim Panas 3 2010 2010
  Andrey Varankov 5 2009 2009   18 Pavlo Kutas 3 2002 2010
9 Dmitry Karyaka 5 2002 2004   19 Sergey Rozhok 3 2009 2009
10 Pavlo Khudzik 4 2010 2010   20 Vyacheslav Nivinskiy 3 2003 2004