Ukrainian Premier League Top Scorers - Prykarpattya Ivano-Frankivsk

1 Petro Rusak 26 1992 1998   11 Andrey Khomin 6 1992 1995
2 Pavlo Irychuk 23 1994 1999   12 Valentin Hrehul 5 1999 1999
3 Igor Yurchenko 15 1994 1997   13 Vladimir Larin 5 1997 1998
4 Dmitry Mazur 11 1994 1997   14 Taras Kovalchuk 5 1994 1998
5 Andrey Zavyalov 9 1996 1996   15 Ruslan Zabranskiy 4 1998 1999
6 Sergey Turiansky 8 1994 1995     Gennady Skydan 4 1998 1998
7 Anatoly Redushko 7 1994 1998     Michael Zuyenko 4 1996 1998
8 Andrey Spevak 6 1999 1999   18 Vitaly Mintenko 4 1996 1996
9 Vitaly Shumskiy 6 1997 1998   19 Sergey Amyliokhin 4 1995 1995
10 Yevgeny Rymshyn 6 1997 1997     Sergey Yevhlevskiy 4 1995 1995