Ukrainian Premier League Top Scorers - FC Sevastopol

1 Mariusz Lewandowski 8 2010 2013     Konstantin Yaroshenko 2 2013 2013
2 Alexander Kovpak 5 2013 2013   12 Andrey Kiva 2 2010 2010
  Sergey Kuznetsov 5 2013 2013     Igor Skoba 2 2010 2010
4 Alexander Fertovs 3 2013 2013     Alexander Zhabokrytskiy 2 2010 2010
  Artur Karnoza 3 2013 2013   15 Farley 1 2013 2013
6 Sergey Ferenchak 3 2010 2010     Denis Kozhanov 1 2013 2013
  Besart Ibraimi 3 2010 2010     Yevgeny Novak 1 2013 2013
  Andrey Zborovskyy 3 2010 2010     Sergey Simonenko 1 2013 2013
9 Filip Budkovskiy 2 2013 2013     Vladimir Tanchyk 1 2013 2013
  Alexander Karavaev 2 2013 2013     Vitaly Vistanets 1 2013 2013