Ukrainian Premier League Top Scorers - Veres Rivne

1 Alexander Palyanytsa 11 1992 1994   11 Hennadiy Pasich 5 2017 2022
2 Alexander Svystunov 10 1992 1994   12 Ruslan Shaporenko 5 1994 1994
3 Igor Yavorskiy 9 1992 1993   13 Valery Kuchinov 4 2021 2022
4 Michael Sergiychuk 8 2017 2022   14 Yuri Moroz 4 1992 1992
5 Denis Filimonov 8 1993 1994   15 Vitaly Dakhnovsky 3 2022 2022
6 Dmitry Klyots 6 2021 2022     Mykola Gayduchyk 3 2022 2022
7 Mykhaylo Shestakov 6 2021 2022     Vladislav Sharay 3 2022 2022
8 Bogdan Samardak 6 1992 1994     Semen Vovchenko 3 2022 2022
9 Aleksey Snegiryov 6 1992 1992   19 Vladimir Adamyuk 3 2017 2017
10 Andrey Blyznychenko 5 2022 2022   20 Vladimir Bogach 3 1994 1994