Ukrainian Premier League Top Scorers - Zirka Kropyvnytskyi

1 Yuri Martinov 20 1995 1998   11 Vladimir Postolatev 5 2003 2003
2 Sergey Borysenko 14 1995 1996   12 Valery Shapovalov 5 1998 1999
3 Igor Kyslov 13 1998 1999   13 Vladimir Cosse 4 1999 1999
4 Alexander Myzenko 13 1995 1996   14 Alexander Sobol 4 1996 1998
5 Yuri Belichenko 9 1995 1996   15 Yuri Bogdanov 4 1995 1998
6 Dmitry Bilonog 6 2016 2017   16 Vitaly Pantilov 4 1997 1997
7 Igor Zagalskyi 6 2016 2017   17 Stanislav Kozalov 4 1995 1997
  Vitaly Skysh 6 1997 1998   18 Aleksey Grachev 4 1995 1995
9 Yevgeny Burkhan 6 1995 1996   19 Aleksey Chychykov 3 2017 2017
10 Maksim Pryadun 5 2016 2017     Sergey Petrov 3 2017 2017