Kremin Kremenchuk 1993-1994

Total 26
Sergey Lukash 6
Vladimir Konovalchuk 5
Andrey Fedkov 4
Alexander Yankovsyi 4
Adalbert Korponay 2
Sergey Sherabokov 2
Valery Alistarov 1
Vladimir Khlan 1
Oleg Ratiy 1