Kremin Kremenchuk 1994-1995

Total 42
Andrey Fedkov 12
Ivan Korponay 10
Oleg Ratiy 4
Adalbert Korponay 3
Sergey Lukash 3
Oleg Kazmirchuk 2
Vladimir Konovalchuk 2
Roman Laba 1
Vyacheslav Ostroushko 1
Alexander Pindeev 1
Ruslan Romanchuk 1
Tolyat Sheyhametov 1
Sergey Troitskiy 1