Kremin Kremenchuk 1995-1996

Total 46
Oleg Mateev 12
Ivan Korponay 11
Sergey Atelkin 5
Adalbert Korponay 5
Anzor Kavteladze 3
Andrey Chernov 1
Oleg Kazmirchuk 1
Konstantin Kovalenko 1
Andrey Kyrlyk 1
Igor Leonov 1
Sergey Lukash 1
Vladislav Novikov 1
Sergey Romanyshyn 1
Tolyat Sheyhametov 1
Igor Yefremov 1