Kremin Kremenchuk 1996-1997

Total 28
Andrey Fedkov 13
Alexander Yankovsyi 4
Vladimir Konovalchuk 2
Adalbert Korponay 2
Oleg Ratiy 2
Andrey Chernov 1
Andrey Kyrlyk 1
Oleg Kazmin 1
Vladislav Novikov 1
Igor Portnov 1