Elvas 1948-1949

Total 46
Patalino 19
Vieira 8
Oliveira 5
Massano 4
Sanina 3
Ferramenta 2
Manuelito 2
Carvalho 1
Rato 1
Sousa 1